سورس کد جابجایی دو عدد با c++

در این سورس کد که به زبان برنامه نویسی c++ نوشته شده است می توان دو عدد را با هم جابجا کرد.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a = 5, b = 10, temp;

  cout << "Before swapping." << endl;
  cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;

  temp = a;
  a = b;
  b = temp;

  cout << "\nAfter swapping." << endl;
  cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;

  return 0;
}