سورس کد تشخیص زود و فرد با c++

در این سورس کد که به زبان برنامه نویسی c++ نوشته شده است کاربر با وارد کردن یک عدد می تواند متوجه شود که عدد وارد شده زوج است یا فرد.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n;

  cout << "Enter an integer: ";
  cin >> n;

  if ( n % 2 == 0)
    cout << n << " is even.";
  else
    cout << n << " is odd.";

  return 0;
}