سورس کد جمع اعداد طبیعی با c++

در این سورس کد که به زبان برنامه نویسی c++ نوشته شده است ابتدا یک عدد از کاربر دریافت می شود و سپس جمع اعداد از 1 تا این عدد بدست آمده و نمایش داده می شود به عنوان مثال عدد 5 را وارد کنیم جمع اعداد 1 تا 5 یعنی 1+2+3+4+5 را محاسبه می کند و در خروجی 15 را نمایش می دهد.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, sum = 0;

  cout << "Enter a positive integer: ";
  cin >> n;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    sum += i;
  }

  cout << "Sum = " << sum;
  return 0;
}