آموزش برنامه نویسی

آموزش سورس کد جستجو اطلاعات با C# و Entity FrameWork

آموزش سورس کد جستجو اطلاعات با C# و Entity FrameWork

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد جستجو اطلاعات با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); var search = se.TblStudent.Where(x => x.sh_student.Contains(txt_search.Text) || x.lname.Contains(txt_search.Text)); GridView_Student.DataSource = search.ToList();   همان طور که در سورس […]

آموزش سورس کد حذف اطلاعات با C# و Entity FrameWork

آموزش سورس کد حذف اطلاعات با C# و Entity FrameWork

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد حذف اطلاعات با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); TblStudent student = se.TblStudent.First(i => i.ID == id); se.DeleteObject(student); se.SaveChanges();   همان طور که در سورس کد […]

آموزش سورس کد ویرایش اطلاعات با C# و Entity FrameWork

آموزش سورس کد ویرایش اطلاعات با C# و Entity FrameWork

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد ویرایش اطلاعات با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); TblStudent student = se.TblStudent.First(i => i.ID == id); student.sh_student = txt_shstudent.Text; student.fname = txt_fname.Text; student.lname = txt_lname.Text; […]

آموزش سورس کد ثبت اطلاعات با C# و Entity FrameWork

آموزش سورس کد ثبت اطلاعات با C# و Entity FrameWork

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد ثبت اطلاعات با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); TblStudent student = new TblStudent { sh_student = txt_shstudent.Text, fname = txt_fname.Text, lname = txt_lname.Text, shmeli = […]

آموزش سورس کد نمایش اطلاعات در DataGridView با C# و Entity

آموزش سورس کد نمایش اطلاعات در DataGridView با C# و Entity

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد نمایش اطلاعات در DataGridView با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); GridView_Student.DataSource = se.TblStudent.ToList(); GridView_Student.Columns[0].Visible = false; GridView_Student.Columns[1].HeaderText = “شماره دانشجویی”; GridView_Student.Columns[2].HeaderText = “نام”; GridView_Student.Columns[3].HeaderText = […]

آموزش کوئری مرتب سازی اطلاعات با دستور Order By در Sql Server

آموزش کوئری مرتب سازی اطلاعات با دستور Order By در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری مرتب سازی اطلاعات با دستور Order By  در Sql Server برای شما عزیزان قرار داده شده است.دراین کوئری جستجو به دو صورت صعودی و نزولی انجام می شود که هر دو مورد در این بخش توضیح داده می شود. کوئری مربوط به مرتب سازی صعودی […]

آموزش کوئری جستجو اطلاعات با دستور between در Sql Server

آموزش کوئری جستجو اطلاعات با دستور between در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری جستجو اطلاعات با دستور between  در Sql Server برای شما عزیزان قرار داده شده است.دراین کوئری می توان براساس یک بازه جستجو را انجام مثلاً براساس بازه تاریخ یا براساس بازه قیمت و …. کوئری مربوط به جستجو اطلاعات با دستور Between  به شکل زیر […]