پروژه ب.م.م و ک.م.م با c++-رایگان

++در این بخش یک پروژه رایگان c++ با موضوع پروژه ب.م.م و ک.م.م برای استفاده دوستان و علاقمندان به برنامه نویسی c++ قرار داده شده است.همانطور که می دانید منظورم از ب.م.م یعنی پیدا بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین دو عدد و منظور از ک.م.م یعنی پیدا کردن کوچکترین مقسوم علیه مشترک بین دو عدد می باشد.در این پروژه c++ که در سایت قرار داده شده است با وارد کردن 2 عدد می توان بزرگترین و کوچکترین مقسوم علیه مشترک دوعدد را بدست آورد.در این قسمت نیز یک تصویر از حالت اجرا پروژه ب.م.م و ک.م.م با c++ قرار داده شده است.