پروژه حل 3 معادله و مجهول با c++

در این بخش به درخواست کاربران پروژه حل 3 معادله و مجهول با c++ به روش ماتریسی قرار داده شده است.

در روش ماتریسی، حل دستگاه معادلات خطی را با استفاده از ماتریس افزوده معرفی می‌کنیم. این روش، نسبت به روش‌هایی که برای حل دستگاه دو معادله و دو مجهولی بیان کردیم، کمی پیچیده‌‌تر به‌نظر می‌رسد. اما برای دستگاه معادلاتی با بیش از دو معادله و دو مجهول، استفاده از این روش می‌تواند کارساز باشد.

ماتریس افزوده یک دستگاه معادلات، ماتریسی عددی است که هر سطر آن، ضرایب و ثوابت هر دو سمت معادله را نشان می‌دهد و هر ستون، نماینده ضرایب مربوط به یک متغیر است.

در همین بخش نیز یک تصویر از اجراء پروژه نیز قرار داده شده است که می توانید قبل از دانلود پروژه نمایی از محیط پروژه را مشاهده کنید.