پروژه دریافت نمرات و محاسبه معدل با php-رایگان

در این بخش یک پروژه رایگان برنامه نویسی با عنوان پروژه دریافت نمرات و محاسبه معدل با php برای استفاده دانشجویان علاقمند به php قرار داده شده است.در این پروژه نمرات یک دانشجو دریافت می شود و سپس معدل آن محاسبه می شود و در نهایت در صورتی که معدل بین 18-20 باشد پیغام خوب بودن ، معدل بین 16-18 باشد پیغام متوسط بودن ، معدل بین 13-16 باشد پیغام تلاش بیشتر نمایش داده می شود.

 

محاسبه معدل با php