بخش پروژه های مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه تجهیزات پزشکی

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه تجهیزات پزشکی

در پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه تجهیزات پزشکی شما می توانید دیاگرام های UML مربوط به سیستم فروشگاه تجهیزات پزشکی...

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه آنلاین کامپیوتر و لپ تاپ

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه آنلاین کامپیوتر و لپ تاپ

در پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه آنلاین کامپیوتر و لپ تاپ شما می توانید دیاگرام های UML مربوط به سیستم فروشگاه آنلاین کامپیوتر و لپ تاپ را ببینید که این دیاگرام ها شامل نمودار های UseCase Diagram  ، Sequence Diagram(نمودارتوالی) ، Collaboration Diagram (نمودار همکاری) و همچنین سناریوهای مربوط به این سیستم نیز رسم شده است .در این پروژه نیز تمام نمودارهای و دیاگرام ها توسط نرم افزار rational rose ترسیم شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار سایت بیمه

پروژه مهندسی نرم افزار سایت بیمه

پروژه های مهندسی نرم افزا جزء پرطرفدارترین پروژه های سایت می باشد.پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه...

پروژه مهندسی نرم افزار سایت انتخابات

پروژه مهندسی نرم افزار سایت انتخابات

همانطور که می دانید جهت تحویل پروژه های پایانی به دانشگاه نیاز به مستندات و گزارش کار می باشید ،...

پروژه مهندسی نرم افزار کتابخانه

پروژه مهندسی نرم افزار کتابخانه

پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه مهندسی نرم افزار کتابخانه می باشد.در این پروژه مهندسی نرم افزار تصاویر پروژه ، سورس کدهای پروژه ، بخش بانک اطلاعاتی پروژه ، توضیحاتی در رابطه با سیستم کتابخانه ، سناریوهای سیستم کتابخانه ، نمودار هزینه ، نمودارهای UML و … قرارداده شده است.نمودارهای UML پروژه سیستم کتابخانه شامل دیاگرامهای UseCase  سیستم کتابخانه ، دیاگرام Sequence کتابخانه یا همان توالی ، دیاگرام  Collaboration یا همان همکاری می باشد که توسط نرم افزار رشنال رز ترسیم شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار سایت خبری

پروژه مهندسی نرم افزار سایت خبری

پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه مهندسی نرم افزار سایت خبری می باشد.در این پروژه مهندسی نرم افزار تصاویر پروژه ، سورس کدهای پروژه ، بخش بانک اطلاعاتی پروژه ، توضیحاتی در رابطه با سایت خبری، سناریوهای سایت خبری، نمودار هزینه ، نمودارهای UML و … قرارداده شده است.نمودارهای UML پروژه سایت خبری شامل دیاگرامهایUseCase   سایت خبری ، دیاگرام Sequence سایت یا همان توالی ، دیاگرام  Collaboration یا همان همکاری می باشد که توسط نرم افزار رشنال رز ترسیم شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار سایت داروخانه آنلاین

پروژه مهندسی نرم افزار سایت داروخانه آنلاین

پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه مهندسی نرم افزار سایت داروخانه آنلاین می باشد.در این پروژه مهندسی نرم افزار تصاویر پروژه ، سورس کدهای پروژه ، بخش بانک اطلاعاتی پروژه ، توضیحاتی در رابطه با سیستم داروخانه ، سناریوهای سیستم داروخانه ، نمودار هزینه ، نمودارهای UML و … قرارداده شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار سایت آموزشگاه

پروژه مهندسی نرم افزار سایت آموزشگاه

پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه مهندسی نرم افزار سایت آموزشگاه می باشد.در این پروژه مهندسی نرم افزار تصاویر پروژه ، سورس کدهای پروژه ، بخش بانک اطلاعاتی پروژه ، توضیحاتی در رابطه با سیستم آموزشگاه ، سناریوهای سیستم آموزشگاه ، نمودار هزینه ، نمودارهای UML و … قرارداده شده است.نمودارهای UML پروژه سیستم آموزشگاه شامل دیاگرامهایUseCase آموزشگاه ، دیاگرام Sequence آموزشگاه یا همان توالی ، دیاگرام  Collaboration آموزشگاه یا همان همکاری می باشد که توسط نرم افزار رشنال رز ترسیم شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار آزمایشگاه

پروژه مهندسی نرم افزار آزمایشگاه

پروژه های مهندسی نرم افزا جزء پرطرفدارترین پروژه های سایت می باشد.پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه مهندسی نرم افزار آزمایشگاه می باشد.در این پروژه مهندسی نرم افزار تصاویر پروژه ، سورس کدهای پروژه ، بخش بانک اطلاعاتی پروژه ، توضیحاتی در رابطه با سیستم آزمایشگاه ، سناریوهای سیستم آزمایشگاه ، نمودار هزینه ، نمودارهای UML و … قرارداده شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم مدرسه

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم مدرسه

درس مهندسی نرم افزار یکی از مهمترین دروس رشته کامپیوتر می باشد به همین دلیل  طبق درخواست دانشجویان در این بخش پروژه مهندسی نرم افزار سیستم مدرسه قرار داده شده است.در واقع در این پروژه نحوه تجزیه و تحلیل و پیاده سازی یک سیستم مدرسه انجام شده است.در این پروژه نیز همانند دیگر پروژه های مهندسی نرم افزار دیگر امکاناتی از قبیل جداول پایگاه داده ، ارتباط بین جداول پایگاه داده ، کوئری های پایگاه داده ، سورس کدهای پایگاه داده ، نمودار و دیاگرام های ERD

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه آنلاین کتاب

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه آنلاین کتاب

در پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه آنلاین کتاب شما می توانید دیاگرام های UML مربوط به سیستم فروشگاه آنلاین کتاب را ببینید که این دیاگرام ها شامل نمودار های UseCase Diagram فروشگاه کتاب که شامل خرید کتاب ، مشاهده سبد خرید و .. می باشد، Class Diagram ، Collaboration Diagram ، Sequence Diagram و ... می باشد و همچنین نمودارهای ERD و سناریوهای مربوط به این سیستم نیز رسم شده است .در این پروژه نیز تمام نمودارهای و دیاگرام ها توسط نرم افزار rational rose ترسیم شده است