آموزش سورس کد جستجو اطلاعات با C# و Entity FrameWork

آموزش سورس کد جستجو اطلاعات با C# و Entity FrameWork

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد جستجو اطلاعات با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); var search = se.TblStudent.Where(x => x.sh_student.Contains(txt_search.Text) || x.lname.Contains(txt_search.Text)); GridView_Student.DataSource = search.ToList();   همان طور که در سورس […]

آموزش سورس کد حذف اطلاعات با C# و Entity FrameWork

آموزش سورس کد حذف اطلاعات با C# و Entity FrameWork

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد حذف اطلاعات با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); TblStudent student = se.TblStudent.First(i => i.ID == id); se.DeleteObject(student); se.SaveChanges();   همان طور که در سورس کد […]

آموزش سورس کد ویرایش اطلاعات با C# و Entity FrameWork

آموزش سورس کد ویرایش اطلاعات با C# و Entity FrameWork

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد ویرایش اطلاعات با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); TblStudent student = se.TblStudent.First(i => i.ID == id); student.sh_student = txt_shstudent.Text; student.fname = txt_fname.Text; student.lname = txt_lname.Text; […]

آموزش سورس کد ثبت اطلاعات با C# و Entity FrameWork

آموزش سورس کد ثبت اطلاعات با C# و Entity FrameWork

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد ثبت اطلاعات با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); TblStudent student = new TblStudent { sh_student = txt_shstudent.Text, fname = txt_fname.Text, lname = txt_lname.Text, shmeli = […]

آموزش سورس کد نمایش اطلاعات در DataGridView با C# و Entity

آموزش سورس کد نمایش اطلاعات در DataGridView با C# و Entity

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد نمایش اطلاعات در DataGridView با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); GridView_Student.DataSource = se.TblStudent.ToList(); GridView_Student.Columns[0].Visible = false; GridView_Student.Columns[1].HeaderText = “شماره دانشجویی”; GridView_Student.Columns[2].HeaderText = “نام”; GridView_Student.Columns[3].HeaderText = […]